Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Podezření na protiprávní jednání

19.11.2013 00:00

O měsíc později...

 

Mons. František Radkovský, plzeňský biskup

P. PharmDr. ThMgr. Josef Šedivý O.Cr, velmistr Řádu     

 

Věc: Podezření na protiprávní jednání křižovníka P.M. Chlupsy    

 

                                                   Vážený pane biskupe, vážený pane velmistře,

po předběžné konzultaci s právníky se objevilo podezření, že P. Chlupsa jednal protiprávně. Tím, že předložil mou soukromou korespondenci bez mého souhlasu pastorační radě,    mně neznámým a úplně cizím lidem, porušil kán. 220 CIC, ústavní právo čl. 10 a občanský zákoník:

                                                                                    § 11

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

                                                                                       § 12

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

§ 13

(1)  Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

(2) 

V dopise uvedl: „Pastorační rada prostudovala Vaši květnatou korespondenci.“  Pokud napíšu knězi osobní dopis nebo mail, kde uvedu něco ze svého soukromí, osobního života nebo nějaké problémy, např. ohledně starších rodičů, očekávám, že mi slušně odpoví. Pokud mu to nestojí za odpověď, očekávám aspoň, že si to nechá pro sebe a  nebude to šířit dál. Nejde sice o zpovědní tajemství, ale podobně jako v jiných profesích by zde měla platit zásada mlčenlivosti. Považuji to za vážný zásah do mé osobní integrity.

Dále šíří - jak z jeho korespondence  vyplývá -  subjektivní, ničím nepodložené domněnky o mém  psychickém a zdravotním stavu.  Nechám stranou, že  nemá příslušné odborné vzdělání, aby byl  kompetentní posuzovat něčí duševní nebo zdravotní stav, zvláště osoby, kterou blíže nezná a s kterou nikdy nemluvil. Mám za sebou 25 let praxe v lékárně a farmaceutickém školství, kde by se duševně nemocná nebo psychopatická osoba dlouho neudržela. Ale když už mě P. Chlupsa považuje za tak vážně nemocnou,    o to více mě udivuje jeho jednání. S nemocnými, ať už duševně nebo fyzicky, se snad jedná jinak. 

Ale ještě něco. Chystám se  vydat knihu o uzdravení na přímluvu kněze svaté pověsti P. Ladislava Kubíčka, který byl zavražděn roku 2004 u Litoměřic a jemuž tento Váš kněz nesahá ani po kotníky.  P. Kubíček měl úplně jiné pastorační metody. I když je pravda, že právě asi na tu vstřícnost doplatil. Upozorňuji, že šířením domněnek o mém zdravotním stavu P. Chlupsa tento Boží zásah na přímluvu tohoto svatého kněze zpochybňuje. Zároveň zpochybňuje i obsah mé budoucí knihy.

Dále mě obvinil, že se vydávám  za zasvěcenou osobu, přestože jsem své zasvěcení mnoha způsoby doložila. Zatím  nevím, jestli to sdělil jen mně, nebo více osobám - v tom případě je zde podezření z trestného činu pomluvy.

Napadl mě verbálně na posvátném místě, navíc těsně před mší na památku Večeře Páně. Od toho dne nejsem schopna soustředěné modlitby - jak v kostele Máří Magdalény, tak v Rybářích.

Zároveň ztížil můj návrat do farnosti, kde se chci postarat o starší rodiče. Péče o staré lidi je náročná duševně i fyzicky, takže si to za těchto okolností neumím představit.

Cítím se vážně poškozená. Zatím budu pokračovat v konzultacích s právníky. Co myslíte, že podniknu pak a jaké to bude mít důsledky, pokud se nebudete chtít dohodnout?

 

V Kristu a s úctou

PharmDr.ThMgr. Lenka Kateřina Tetivová OV

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode