Duchovní život, knihy, názory, komentáře, úvahy, zprávy

Apoštolský nuncius a velmistr rytířského Řádu požehnali karlovarské prameny

07.05.2013 08:31

V Karlových Varech začala lázeňská sezóna tradičním žehnáním pramenů. Přijeli Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR, a PharmDr. Josef Šedivý, velmistr řádu Křižovníků. Dále se zúčastnili karlovarský děkan M. Chlupsa, P. Pavel Baxant, bratr litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, a jiní členové řádu. Přítomen byl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, zástupci diplomatických misí a další významn představitelé.

Žehnání pramenů začalo projevy na Mlýnské kolonádě. G. Leanza zdůraznil význam karlovarských přírodních zdrojů, díky nimž se město stalo světově známým lázeňským městem. Žehnání pramenů pokračovalo průvodem na Tržní kolonádu, kde se nachází freska zobrazující legendu o objevu léčivých pramenů Karlem IV. při lovu. Potom se průvod přemístil na Vřídelní kolonádu, kde tryská proslulé Vřídlo do výše 12-14 metrů.

Následovala slavnostní mše v barokním chrámu svaté Máří Magdalény. Četl se úryvek z Janova evangelia (Jn 15, 18-21).  Pán Ježíš se loučí s učedníky a přepovídá jim pronásledování a nenávist, protože nejsou ze světa a protože tím prošel jako první on sám.  "Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat." Pan apoštolský nuncius upozornil, že když svět odmítl Krista, bude odmítat i jeho vyslance. Zdůraznil, že úryvek není jen posledním slovem na rozloučenou. Je určen křesťanům všech dob, kultur a zemí a řeší jejich vztah ke světu. "Naše bytí se odehrává v tomto světě a čase za okolností, které jsme si nevybrali, které před nás staví výzvy a přináší zkoušky." Nabízejí se dva postoje nebo spíše pokušení. Stáhnout se do úzkého okruhu podobně smýšlejících - tímto pokušením prošel apoštol Petr na hoře Tábor při proměnění Páně, když tam chtěl zůstat a postavit tři stany. Nebo podlehnout lichotkám, nabídkám a stát se součástí světa. "Ani jeden z těchto postojů se neshoduje s evangeliem a Boží vůlí." Křesťané se nemohou ze světa stáhnout, jsou povolaní žít ve světě nepochopení a pronásledování. "Jako Otec posílá mne, tak posílám já vás." Křesťané nepatří světu, ale Pánovi. Nemohou se však ze světa stáhnout, ale vycházet ze sebe, opouštět své zájmy a jistoty, předkládat světu ucelený pohled na Boha a člověka.

Odpoledne se konal tradiční průvod s Karlem IV. v dobových kostýmech, historický šerm, středověké jarmarky a jiné kulturní a společenské akce. Večer se uskutečnilo koncertní provedení světové premiéry Rockové mše, kterou nastudovaly Karlovarský symfonický orchestr, Karlovarský Repre Band a vokální sólisté z Anglie.

 

Fotodokumentace v rubrice Fotoalba:

Svěcení pramenů a mše svatá

https://tetivova.webnode.cz/fotoalba/

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Sveceni_pramenu_v_Karlovych_Varech_2013

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Slavnostni_mse_u_sv._Mari_Magdaleny

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode